Az Állami Számvevőszék befejezte a Csarnok Kft. gazdálkodásának ellenőrzését
2017. január 10.
Az Állami Számvevőszék befejezte a Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft. gazdálkodásának 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonosi jogok kialakítása és gyakorlása szabályszerűen történt. A Csarnok Kft. vagyongazdálkodása szabályszerű volt, továbbá a bevételek és a ráfordítások elszámolása is megfelelően történt. A társaság kötelezettségállománya nem veszélyeztette a feladatellátást és a működést.
Az Állami Számvevőszék befejezte a Csarnok Kft. gazdálkodásának ellenőrzését
Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat-ellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft. (Csarnok Kft.) ellenőrzésére is sor került.

A Csarnok Kft. fő tevékenysége a Veszprém Aréna, Magyarország második legnagyobb vidéki sport- és rendezvénycsarnoka üzemeltetése. A társaságot a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (VKSZ Zrt.) alapította 2007-ben. A Veszprém Aréna tulajdonosa 2012. első félévéig a VKSZ Zrt. volt, akinek a Csarnok Kft. a létesítmény üzemeltetőjeként bérleti díjat fizetett. A VKSZ Zrt. és az önkormányzat 2012-ben a Csarnok Kft. átalakításáról döntött, és 2012. július 1-jétől az önkormányzat lett a Csarnok Kft. kizárólagos tulajdonosa. Az átalakulás során a Csarnok Kft. tulajdonába került a Veszprém Aréna épülete, a hozzá tartozó földterülettel, immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel és az ahhoz kapcsolódó hitellel együtt.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a feladatellátás megszervezése szabályszerű volt, a helyi sporttevékenység támogatása az önkormányzat önként vállalt feladatai körébe tartozott. A tulajdonosi joggyakorlás a jogszabályi előírásoknak a VKSZ Zrt. tekintetében megfelelt, az önkormányzat tekintetében pedig összességében volt megfelelő. Az önkormányzat 2012-ben eleget tett intézkedési kötelezettségének, mely a társaság saját tőkéjének törvényben előírt mértékű biztosítására irányult. Továbbá tulajdonosi ellenőrzés keretében az önkormányzat 2014-ben a Csarnok Kft.-nél a vagyongazdálkodás szabályszerűségére irányuló belső ellenőrzést végzett, amely a szabályozásban hiányosságokat tárt fel, és felhívta a figyelmet a veszteség minimalizálására.

A Csarnok Kft. az előírt szabályzatokkal összességében rendelkezett, azonban a számlarendre, a leltározás és a bizonylati rend szabályozására vonatkozó törvényi követelményeket maradéktalanul nem érvényesítette. A társaság saját vagyonával történő vagyongazdálkodása a jogszabályi és a belső előírásoknak megfelelt. A Csarnok Kft. vagyona alapvetően a Veszprém Aréna 2012-es tulajdonába kerülése miatt növekedett. Kötelezettségei pedig a Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő hitel átvállalása miatt emelkedtek, ami ugyan az eladósodottság fokozódását eredményezte, de nem veszélyeztette a társaság működését. Az önkormányzat 2012-ben határozatban rögzítette a hitel teljes futamidejére a társaságnak biztosítandó tőkejuttatás éves mértékét az éves adósságszolgálati kötelezettség teljesítése érdekében, amelyet 2012-2014 között teljesített.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Csarnok Kft. éves beszámolási és a beszámolókhoz kapcsolódó letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének szabályszerűen eleget tett. A társaság gazdálkodása 2011-2014 között növekvő mértékben veszteséges volt, a kötelezettségek határidőben történő teljesítése azonban biztosított volt. A könyvvizsgáló a 2011-2014-es beszámolókat hitelesítő záradékkal látta el, emellett a 2011-es beszámolóhoz a saját tőke hiányára és a tulajdonosi intézkedés szükségességére irányuló, a 2014-es beszámolóhoz pedig a likviditással összefüggő figyelemfelhívást tett. A bevételek és a ráfordítások elszámolása megfelelt az előírásoknak.

Az ÁSZ jelentésében a Csarnok Kft. ügyvezetőjének kettő javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie: jogszabályi előírásnak megfelelően a leltározási szabályzat tartalmazza a leltározás gyakoriságát, valamint a jogszabályi előírásnak megfelelő számlarend elkészítése.
forrás: Állami Számvevőszék
 Vissza